POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
W związku z usługami świadczonymi przez W&D HANDMADE ART Wioleta Danielewska, Firma jako Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane
„RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 
1. W związku z powyższym celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy
też z innych źródeł.
 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W&D HANDMADE ART Wioleta Danielewska, Kowal 87-820, ul. Kołłątaja 11/8

3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: admin@wdart.com.pl
 
4. W celu zapewnienia spójności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych osobom upoważnionym w zakresie, w
jakim jest to niezbędne . Administrator stosuje rozwiązania w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez
osoby upoważnione.
 
5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich
środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych
zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 
6. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w
celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora ( art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator
przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo
zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
 
7. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej
sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust.
1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.
 
8. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.
 
9. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, na eventach organizowanych przez Administratora,
jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną
przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały
zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.
 
10. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym
podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, finansowe oraz
agencjom marketingowym.
 
11. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 
12. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do
momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej
rozwiązania.
 
13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie
usuwane lub anonimizowane.
 
14. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
a) Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych.
b) Prawo do sprostowania danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania.
d) Prawo uzyskania kopii danych.
e) Prawo usunięcia danych.
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych.
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
h) Prawo do skargi - osoba której uzna że jej dane osobowych są przetwarzane niezgodnie z prawe ,przepisami dotyczącymi RODO lub innymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
i) Prawo do bycia zapomnianym - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 
15. Wniosek o usuniecie danych można złożyć w formie e-mailowej na adres: admin@wdart.com.pl. Odpowiedz zostanie udzielona w formie e-mailowej w terminie 1
miesiąca od wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca
terminu.
 

PLIKI COOKIES

 
1. Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę
współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich
wykorzystywania.
 
2. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat
urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych.
 
3. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe
informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania
treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
 
4. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich
urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 
5. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych
lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie.
 
6. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na
instalację plików cookies na komputerze.
 
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu
funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.
 
Z poważaniem zespół WDArt
Copyright ©2018 Biżuteria Soutache, All Rights Reserved.   Poczta     Polityka Cookies RODO                                                                    
Liczba odwiedzin: 396
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem